Изграждане и развитие на БУЛСТАТ

      Българската статистика има дългогодишен опит в разработването и поддържането на регистри. Именно за това изграждането, поддържането и развитието на регистър БУЛСТАТ бе поверено на НСИ в съответствие с решение от 8 юни 1995 на Народното събрание.

      С постановление 206 от 30.10.1995 г. на Министерски съвет бе утвърден Правилник за изграждането на регистъра. От 1 януари 1996 година в Република България започна да функционира Единен държавен регистър на стопанските субекти “БУЛСТАТ”. Съгласно чл. 2 от правилника, регистър БУЛСТАТ се изгражда въз основа на Регистъра на стопанските субекти ”ЕКПОУ” (РСС “ЕКПОУ”). За стопанските субекти, вписани в РСС “ЕКПОУ” бе определен срок за пререгистрация в Единния държавен регистър на стопанските субекти “БУЛСТАТ”. Субектите, непроменили състоянието си в момента на пререгистрацията, запазиха кода си по ЕКПОУ като идентификационен код по БУЛСТАТ. Неявилите се за пререгистрация в определения за това срок и новосъздадените субекти се вписваха в регистър БУЛСТАТ с нов идентификационен код.

      С Решение 379 на Министерски съвет от 30.07.1998 идентификационният код от Единния държавен регистър на стопанските субекти бе утвърден като Единен идентификационен код (ЕИК) за всички юридически и други единици(субекти), извършващи дейност на територията на страната.

      С Решение 469 на Министерския съвет от 03.09.1998 на Националния статистически институт бяха възложени следните задачи:

      През 1999 г. от съвместни екипи на НСИ и "Аксиор" ООД бе разработено новото програмно осигуряване основано на съвременни технологии. На всички нива се прилагат релационни бази данни и технологията “клиент-сървър”.

      На 17.06.1999 Народното събрание прие Закона за статистиката. Този закон определя начина за създаване, фунциониране и използване на Единния регистър за идентифициране на стопанските субекти, осъществяващи дейност на територията на Република България, наричан регистър БУЛСТАТ.

      Регистър БУЛСТАТ се изгражда като основен административен регистър в страната. Основните цели на Регистър БУЛСТАТ се постигат чрез:

      На всички единици вписани в БУЛСТАТ се присвоява уникален идентификационен код. На юридическите лица и другите самостоятелни субекти се присвоява деветзначен идентификационен код, а на техните поделения - тринадесетзначен, който в първите си девет цифри съдържа идентификационния код на юридическата единица, принсипал на клона или поделението.

      Единният идентификационен код по БУЛСТАТ e задължителен за всички субекти в обхвата на регистъра. Всички документи издавани от субектите и използвани от тях в документооборота съдържат идентификационния код по БУЛСТАТ.

      Сега БУЛСТАТ е основният регистър, използван от останалите административни регистри и информационни системи за единна идентификация на всички юридически и други единици, извършващи дейност в страната и играе ролята на мост между всички административни регистри. Най-важните от тях са Данъчния регистър, Регистъра на осигурителите и митническата информационна система.

      Регистър БУЛСТАТ е основен източник на информация за Регистъра на статистическите единици, което осигурява определени предимства за статистическите изследвания.

      Регистър БУЛСТАТ осигурява надеждна информация за анализ на организацията на производството и структурата на икономиката в регионален и исторически план по отношение на юридическия статут и организационната форма на субектите, формата на собственост, вида дейност и източниците на финансиране.

      От регистъра се извличат и данните за демографията на предприятията, включително състоянието им и настъпилите промени в дейността им.

      С практическата реализация на тази функция регистъра се превръща в мощно средство за координация на информационните системи в страната, съдържащи данни за стопански и други субекти. По този начин се осигурява унификация на информационните потоци и достоверност на информацията, както и нарастване на ефективността на публичната администрация.

      Информацията, вписана в регистъра позволява разпространението на информация за броя и структурата на стопанските субекти, изготвяне на единични или многовариантно групиране по различен брой променливи и формиране на различни извадки на вписаните единици за провеждане на статистически и други изследвания.

      С изграждането на регистър БУЛСТАТ нашата страна разполага с мощно информационно средство за точната идентификация на стопанските субекти. То е основа и за поддържането на другите административни регистри и информационни системи. Изграден в съответствие с международните стандарти, БУЛСТАТ ще има водеща роля за хармонизирането на националните информационни системи с тези на страните членки на Европейския съюз. Направена е една крачка напред за улесняване дейността на стопанските субекти - нефизически лица в условията на пазарна икономика.

Обратно

Обхват на БУЛСТАТ

В регистър БУЛСТАТ се вписват следните видове субекти:

Обратно

Информационно съдържание на БУЛСТАТ

  • Вид субект
  • Вид обединение на търговци
  • Управляващ/представляващ
  • Вид и състав на колективния орган на управление

Обратно

Структура на ЕИК и алгоритъм за изчисляване на контролните числа

Структурата на деветцифровия единен идентификационен код е следната:

Деветзначният единен идентификационен код по БУЛСТАТ се присвоява на всички субекти, вписани в регистъра с изключение на клоновете и поделенията им.

Контролното число за деветцифровия Единен идентификационен код се изчислява по следния начин:

1*а1+2*а2+3*а3+4*а4+5*а5+6*а6+7*а7+8*а8 ,

където а1 e първата цифра от ЕИК, а2 - втората и т.н.

3*а1+4*а2+5*а3+6*а4+7*а5+8*а6+9*а7+10*а8 ,

където а1 e първата цифра от ЕИК, а2 - втората и т.н

Структурата на тринадесетцифровия единен идентификационен код е следната:

Тринадесетзначният Единен идентификационен код по БУЛСТАТ се присвоява на клоновете и поделенията.

Контролните числа за тринадесетцифровия Единен идентификационен код се изчисляват по следния начин:

2*а9 + 7*а10 + 3*а11 +5*а12 ,

където а9 e деветата цифра от ЕИК, а10 - десетата и т.н.

4*а9+9*а10+5*а11+7*а12 ,

където а9 e деветата цифра от ЕИК, а10 - десетата и т.н.

Обратно

Предоставяне на информация от регистър БУЛСТАТ

Службите по вписванията - регистър БУЛСТАТ, обслужват клиентите на основание договор или писмо, срещу заплащане съгласно Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията (обн. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005 г.) Раздел II, чл. 16(1), а клиентите по чл. 14 и чл. 15 се обслужват на основание споразумения/договори.Списък с адресите и телефоните на службите по вписванията - регистър БУЛСТАТ

Конкретното искане за информация се оформя в писмена заявка, в която се специфицират исканите данни, условия, срокове и изходни формати.

Заплащане на получената информация се извършва съгласно Раздел II, чл. 16(1) от Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията.

Раздел II, чл. 16(1) от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията

(1) За търсене и предоставяне на справки от регистър БУЛСТАТ за повече от един субект се събират такси, както следва:

1. за всеки критерий за търсене

1 лв.;

2. за всеки субект, отговарящ на

 

критериите на търсене

0,10 лв.;

3. за всяка характеристика на

 

субект, отговарящ на критериите

 

на търсене

0,20 лв.

   
   

Таксата се определя по формулата:

Т = (Кт x 1 + Бс x (0,10 + Хс x 0,20)) x Кб,

където:

Кт е броят на критериите за търсене;

Бс - броят на субектите, отговарящи на критериите на търсене;

Хс - броят на характеристиките на субект, отговарящ на критериите на търсене;

Кб - коефициентът, определен от броя на субектите, отговарящи на критериите на търсене, определен съгласно таблицата:

Брой субекти, отгова-

Коефициент

рящи на критериите

 

на търсене

 

От 0 до 50

1,5

От 51 до 100

1

От 101 до 500

0,3

От 501 до 1000

0,25

От 1001 до 3000

0,2

От 3001 до 5000

0,13

От 5001 до 10 000

0,08

От 10 001 до 20 000

0,04

Над 20 001

0,03

   
   

Чл. 14. За извличане, обработка и предоставяне на данни от Националната база данни на регистър БУЛСТАТ за всички субекти по актуално състояние във файлове с определена стандартна структура се събира такса 5000 лв.

Чл. 15. За актуализиране на информацията по чл. 14 се събира такса 0,10 лв. за всеки субект.

Обратно